CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Cổ phần Mirai (sau đây gọi là “Công ty”) đã thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây, xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân, nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

1. QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty luôn duy trì và quản lý trạng thái bảo mật một cách tối đa để giữ cho thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác nhất. Cập nhật và ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo và làm rò rỉ thông tin cá nhân. chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ sử dụng để gửi tài liệu hoặc các thông tin cần cung cấp như là câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi và dùng để liên lạc.

3. NGHIÊM CẤM VIỆC CUNG CẤP VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN CÁC NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Công ty sẽ quản lý chặt chẽ các thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng, tuyệt đối sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.

  • ・Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  • ・Trong trường hợp tiến hành dịch vụ theo nguyện vọng của khách hàng, sẽ công khai đối với doanh nghiệp ủy quyền.
  • ・Trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

4. BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo chắc chắn an toàn và tính chính xác của thông tin cá nhân.

5. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Trong trường hợp khách hàng có nguyện vọng yêu cầu chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân thì chúng tôi phải xác nhận chính khách hàng là người có yêu cầu đó.

6. XEM XÉT VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU LUẬT VÀ QUY PHẠM

Công ty sẽ tuân thủ đúng theo pháp luật và quy định của Nhật Bản đối với các thông tin cá nhân công ty nắm giữ được, xem xét nội dung của chính sách và nỗ lực cải thiện nó.

【 LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 】

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI ĐỊA CHỈ SAU

ĐỊA CHỈ: SAITAMA KEN – NIIZA SHI – KITANO 1-3-10
TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI
BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH: BỘ PHẬN NHÂN SỰ
ĐỊA CHỈ MAIL: info@miraihe.co.jp

VỀ TƯ CÁCH LƯU TRÚ
"KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH"

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ CÁC LĨNH VỰC CÓ THỂ TIẾP
NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
(LĨNH VỰC CÔNG VIỆC CỤ THỂ)
VUI LÒNG KIỂM TRA TỪ DÒNG BÊN PHẢI (THEO NGÔN NGỮ)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial